Aukční řád

Aukční řád společnosti AUKČNÍ DŮM SÝPKA s.r.o.

se sídlem Údolní 70, 602 00 Brno, IČO 277 52 682

 

I. Úvodní ustanovení

 

 1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl AUKČNÍHO DOMU SÝPKA s.r.o. formou aukcí.
 2. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky.
 3. Aukce jsou neveřejné a jsou přístupné pouze pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně.
 4. Aukční síní se rozumí společnost AUKČNÍ DŮM SÝPKA s.r.o. se sídlem, Údolní 70, 602 00 Brno, IČO 277 52 682.
 5. Konání aukce oznamuje aukční síň dle svého uvážení způsobem obvyklým, například v aukčním katalogu, ve sdělovacích prostředcích apod.
 6. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat.

 

II. výklad pojmů

 

Pro účely tohoto aukčního řádu se pod jednotlivými pojmy rozumí následující:

 

 1. aukce – forma prodeje uměleckého předmětu, kdy věc je prodávána za nejvyšší nabídnutou cenu předem neurčenému počtu zájemců. Vlastnictví k věci přechází na kupujícího vydražením a zaplacením ceny.
 2. licitátor - je osoba určená aukční síní k řízení a provádění aukce, činí jménem aukční síně všechny úkony s tím spojené, zejména zahajuje a řídí aukci, organizuje podávání nabídek zájemců o koupi a uděluje tzv. příklep, tj. ukončení podávání nabídek a potvrzení nejvyšší podané nabídky.
 3. zájemce o provedení aukce – právnická nebo fyzická osoba, která uzavírá s aukční síní písemnou smlouvu o provedení prodeje konkrétního předmětu formou aukce, může to být též aukční síň.
 4. účastník aukce – právnická nebo fyzická osoba, oprávněná účastnit se aukce. Účastníkem aukce může být pouze klient aukční síně, nesmí být vlastníkem věci ani osobou jednající ve prospěch koupi pro vlastníka. Účastníkem aukce může být pouze osoba plně právně způsobilá, starší 18 let, dodržující aukční řád, pravidla a zvyklosti slušného a vhodného chování na aukci a osoba, která nezmařila dřívější aukce aukční síně, resp. společnosti AUKČNÍ DŮM SÝPKA s.r.o. Není přípustné dražit za osoby uvedené výše. Účastníci aukce prokazují svoji totožnost platnými průkazy totožnosti (například osobní/občanský/ průkaz, pas) a jednají-li v zastoupení, předávají aukční síní plnou moc opravňující k zastupování na aukci jiným klientem aukční síně. Podmínkou účasti na aukci může být též složení dražební jistiny, byla-li aukční síní požadována. Účastník aukce obdrží od aukční síně číselné označení, pod kterým se zúčastní aukce. Po dohodě s aukční síní se může klient zúčastnit aukce po telefonu nebo stanovením pevného limitu, za podmínky udělení plné moci aukční síni pro tento způsob aukce. Při tomto způsobu aukce musí aukční síň postupovat maximálně výhodně pro účastníka aukce.
 5. aukční jistina – není vyžadována.
 6. aukční katalog – seznam předmětů, které budou v konkrétní aukci nabízeny klientům aukční síně k prodeji. Katalog je uveřejněn na webových stránkách aukční síně www.sypka.cz. Pokud není v aukčním katalogu uvedeno jinak, předpokládá se stav věcí úměrný věku a obvyklému opotřebení, předměty mohou tedy být restaurované, poškozené či nefunkční. Aukční dům Sýpka neodpovídá za funkčnost předmětů (např. elektrifikace), ani za škody způsobené vadným fungováním aukčního předmětu.
 7. vydražitel – účastník aukce, který v aukci nabídl nejvyšší cenu, která byla v aukci potvrzena veřejně licitátorem tzv. příklepem. Po zaplacení ceny se stává vlastníkem věci.
 8. klienti aukční síně – zájemci o koupi uměleckých děl formou aukcí pořádaných aukční síní, které zaregistruje aukční síň. Na registraci není právní nárok a je zcela v kompetenci aukční síně, která může žádost o registraci odmítnout bez udání důvodů. Klienty aukční síně mohou být právnické nebo fyzické osoby (starší 18 let), které prokáží zákonným způsobem svoji totožnost (například výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz, pas). Poruší-li klient aukční síně tento aukční řád, může být aukční síní bez dalšího jeho registrace zrušena, o čemž bude aukční síní prokazatelným způsobem vyrozuměn.

 

III. Organizace aukce

 

 1. Předměty zařazené do aukce budou vystaveny na předaukčních výstavách. Zájemci o prohlídku vystavených předmětů jsou povinni respektovat opatření aukční síně k zajištění ochrany vystavených předmětů. Za prohlídku předmětů určených k prodeji v aukci se neplatí.
 2. Přístup na aukci mají pouze klienti aukční síně, pracovníci aukční síně, další osoby pouze se souhlasem aukční síně, jinak aukce není veřejná. V průběhu aukce a vystavení předmětů nabízených k prodeji v aukci, nelze pořizovat fotografie, filmy ani žádné jiné záznamy bez souhlasu aukční síně.
 3. Účastníci aukce jsou povinni dodržovat pokyny organizátorů a nenarušovat žádným způsobem průběh aukce.
 4. Aukce je zahajována zástupcem aukční síně, který může oznámit změny oproti katalogu, změny a upřesnění aukčního řádu a oznámit z toho vyplývající pokyny k organizaci aukce.
 5. Aukci jednotlivých předmětů provádí licitátor. Vždy musí být nezaměnitelně označen předmět aukce (prodeje), zpravidla alespoň odkazem na katalog. Licitátor oznámí tzv. nejnižší podání, což je cena (částka), za kterou je možno věc koupit v případě, že nebyla stanovena rezervní cena, tj. minimální požadovaná cena majitele předmětu. Pokud rezervní cena stanovena byla, a příhozy učiněné na sále nedosáhly její výše, prohlásí licitátor předmět za neprodaný. Neprojeví-li žádný z klientů aukční síně o koupi zájem, licitátor aukci předmětu ukončí slovy „neprodáno či položka zůstává“. Věc může být zařazena do aukce opakovaně podle rozhodnutí aukční síně.
 6. Zájemci o koupi věci činí licitátorovi nabídky po jeho sdělení částky (vyvolání) zvednutím dražebního čísla, případně zvednutím čísla současně s nabídnutou cenou, která musí být vždy větší než poslední částka vyvolaná licitátorem.
 7. Výše příhozu, tj. nejmenší možná částka, o níž je zvyšována cena nabídnutá licitátorem, činí:
  • 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10 000 Kč
  • 1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 Kč, ale méně než 20 000 Kč
  • 2 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20 000 Kč, ale méně než 50 000 Kč
  • 5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč
  • 10 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč
  • 50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 500 000 Kč a více
  • 100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 5 000 000 Kč a více.
 8. O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.
 9. Učiní-li několik účastníků aukce stejně vysoké podání zaráz a současně nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodnutí o tom, komu bude příklep udělen, učiní licitátor. Případné námitky k průběhu aukce musí být uplatněny okamžitě, přímo v aukčním sále, jinak k nim nebude přihlíženo. Tyto námitky řeší s konečnou platností licitátor.
 10. Aukční dům také upozorňuje dražitele, že neodpovídá za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či jakékoli další nároky, které mohou vzniknout tím, že opomene zaregistrovat či přijmout písemný limit nebo jinou nabídku dražitele.
 11. Neučiní-li žádný účastník aukce vyšší nabídku, zopakuje licitátor výši poslední nabídnuté částky spolu se slovy…poprvé,… podruhé,... potřetí pro číslo… a úderem kladívka aukci ukončí s tím, že účastník aukce s poslední nabídkou má právo za tuto částku věc koupit (k částce se připočítává aukční poplatek). Podanými nabídkami v aukci (příhozy) jsou účastníci vázáni, což znamená neodvolatelnou nabídku za danou částku věc koupit. Cenu dosaženou v aukci nelze snížit.
 12. Veškeré případné námitky, protesty či připomínky k průběhu aukce řeší s konečnou platností aukční dům v duchu zásad poctivého obchodu a mezinárodních aukčních zvyklostí. Námitky, protesty, připomínky či upozornění musí být uplatněny přímo v aukčním sále viditelným a hlasitým způsobem, jinak se k nim nepřihlíží. Dražené předměty jsou označeny a popsány, a to včetně uvedení vyvolávací ceny v aukčním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí této aukční vyhlášky. Údaje o dražených předmětech a o právech a závazcích na dražených předmětech váznoucích jsou čistě informativní a Dražebník neodpovídá ani neručí za jejich správnost a úplnost. Pokud popis draženého předmětu neobsahuje určitý údaj, neznamená to, že je dražený předmět bez vad a nedostatků. Poškození, odpovídající běžnému opotřebení dražených předmětů s ohledem na jejich stáří nebo charakter se v katalogu zásadně neuvádějí. Účastník aukce má možnost se před aukcí osobně seznámit se stavem každého draženého předmětu a je výhradně na jeho uvážení, zda dražený předmět odpovídá popisu a zda se rozhodne uvedený předmět dražit. Všechny údaje a veškerá prohlášení uvedená v katalogu týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, jakosti, původu, data, stáří, provenience, stavu či odhadní vydražovací ceny vyjadřují pouze názor Dražebníka. Dražebník si vyhrazuje právo konzultovat s jakýmikoli odborníky či úředními místy, které sám uzná za vhodné. Každá zainteresovaná osoba, jakož i každý účastník aukce se musí řídit vlastním názorem a Dražebník nenese odpovědnost za správnost takového názoru, i pokud tento názor bude ovlivněn názorem Dražebníka. Dražebník neposkytuje na vydražené předměty žádnou záruku a všechny záruky jsou tímto vyloučeny. Dražené předměty se draží jako umělecké předměty a veškeré jejich případné vady jsou zohledněny v příklepové ceně, s čímž vydražitel výslovně souhlasí a stvrzuje učiněním příhozu, kterému je následně udělen příklep. Vzhledem k charakteru a povaze dražených předmětů se vydražitel učiněním příhozu, kterému je následně udělen příklep, vzdává svých práv z vadného plnění, vč. případných práv ve smyslu § 1916 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Reklamace předmětů vydražených osobně v aukční síni Dražebník nepřijímá; předměty vydražené na základě plné moci udělené Dražebníku lze vydražitelem reklamovat nejpozději při jejich převzetí. Přechod nebezpečí škody na draženém předmětu přechází na vydražitele okamžikem přechodu vlastnického práva; vydražitel bere na vědomí, že po ukončení aukce nejsou dražené předměty kryty   pojistkou Dražebníka a pro případ škody na draženém předmětu je s tímto srozuměn.
 13. Dražitel může dražit následujícími způsoby:
  • 13.1 Dražitel může dražit kteroukoli věc osobně na sále, před samotným zahájením aukce je nutno se registrovat na místě (pro registraci je nutný doklad totožnosti dražitele – OP, cestovní pas).
  • 13.2 Dražitel se může registrovat pomocí formuláře pro zadání dražby telefonicky, vyplní-li plnou moc k zastupování během dražby, po jejím zaslání do galerie Aukčního domu Sýpka bude zaregistrován k aukci a plná moc potvrzena. Během aukce je telefonicky kontaktován a Aukční dům Sýpka dle instrukcí přímo na sále draží požadovanou položku.
  • 13.3 Dražitel se může registrovat pomocí formuláře pro zadání pevného limitu, do jehož výše má Aukční dům Sýpka přihazovat. Položka může být vydražena i za cenu nižší, a to v případě, že dosažená cena bude nižší než dražitelem stanovený limit.
   Formulář pro vyplnění plné moci k dražbě ke stažení na webových stránkách www.sypka.cz/plna-moc.
  • 13.4 Dražitel se může účastnit on-line v reálném čase z počítače či telefonu v sálové aukci přes portál WWW.LIVEBID.CZ. Po registraci na portálu bude dražiteli umožněno limitování, kdykoliv od zveřejnění aukce až do začátku aukce lze vkládat limity. Pokud jiný zájemce nabídne víc, než je Vaše ma¬ximální zadaná částka, dostanete e-mailem upozornění o překonání Vaší nabídky. Konec příjmu on-line limitů je vždy 1 hodinu před spuštěním živé aukce. Poté následuje živá dražba v průběhu sálové a internetové aukce. Před začátkem aukce si ve Vašem počítači otevřete okno živé aukce (dostupné z portálu WWW.LIVEBID.CZ), kde můžete průběh aukce sledovat, nebo v případě potřeby na Vámi vybrané položky přihazovat a aktivně se tak aukce účastnit.

 

IV. Způsob placení

 

 1. Předměty vydražené v aukci je nutno zaplatit do deseti dnů po skončení aukce, není-li s aukční síní dohodnuto jinak. V případě plateb bankovním převodem se platby provádějí na účet ČSOB a.s., číslo: 217743171 / 0300.
  Vydražiteli je účtován k vydražené (tzv. příklepové ceně) ceně aukční poplatek (strukturovaně):

  do 1 000 000 Kč       21%
  nad 1 000 000 Kč     19%

 

V. Ostatní

 

 1. Vydražitel je povinen převzít zaplacenou věc získanou aukcí nejpozději do deseti pracovních dnů po aukci, nedohodne-li se s aukční síní jinak. V případě, že vydražitel nepřevezme vydraženou věc ve stanovené lhůtě, aukční dům Sýpka neodpovídá za případné škody, které při vzniknou při skladování nepřevzatého předmětu.
 2. Aukční síň zajišťuje dopravu věcí získaných aukcí pouze po dohodě s vydražitelem. Aukční síň zajišťuje pouze zabalení věci obvyklé pro předání věci, nikoliv speciální balení, například pro dopravu.
 3. Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu aukce hradí vydražitel. Nebezpečí škody vzniklé předmětu aukce přechází na vydražitele okamžikem předání předmětu aukce zvolenému externímu přepravci, který přepravu předmětu zajišťuje na místo určené vydražitelem.
 4. V aukčním katalogu je uveden pouze vizuální popis a fotografie pro základní vizuální představu o aukčních položkách a ostatní údaje jsou uváděny dle nejlepšího vědomí a svědomí aukční síně s cílem maximálně objektivně informovat zájemce o koupi. Aukční dům Sýpka neručí za správnost a úplnost těchto údajů. Aukční síň neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky vyobrazení v katalogu. Každý zájemce o koupi (účastník aukce) má možnost si nabízené předměty aukce prohlédnout ve lhůtách uvedených v aukčním katalogu. Rozhodne-li se tedy aukce účastnit, považuje se tento projev vůle za potvrzení faktu, že se před zahájením samotné aukce jednotlivých položek řádně seznámil s předměty aukce a je mu tak znám jejich stav. Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti předmětů aukce, jakož i případných ostatních zjevných vad, jsou po udělení příklepu vyloučeny.
 5. Aukční síň vydá vydražiteli po zaplacení daňový doklad o zaplacení a na přání písemné potvrzení o nabytí věci z aukce.
 6. Předměty podléhající režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů, musí být takto označeny ve všech dokumentech aukce, zejména v katalogu, musí být oznámeny při vyvolání věci a v potvrzení o nabytí věci pro vydražitele.
 7. Pokud původní majitel (navrhovatel) dražebního (aukčního) předmětu zatají aukčnímu domu vadu tohoto aukčního předmětu (či jiného předmětu, který poskytl aukčnímu domu za účelem zprostředkování prodeje) nebo neví o vadě tohoto aukčního předmětu (či jiného předmětu, který poskytl aukčnímu domu za účelem zprostředkování prodeje), která se zjistí až po aukci, odpovědnost v plné výši nese navrhovatel.
 8. Jestliže některá prohlášení prodávajícího v podepsané smlouvě s aukčním domem jsou nesprávná či neúplná, jedná se o podstatné porušení smlouvy a prodávající odpovídá Aukčnímu domu Sýpka za škodu, která mu nebo kupujícímu tímto vznikne, jakož za všechny s tím spojené náklady.
 9. Veškerá právní jednání dle tohoto aukčního řádu se řídí právními normami České republiky.

 

AUKČNÍ DŮM SÝPKA s.r.o.
Ing. arch. Irena Velková, jednatel

 


TOPlist