Aukční řád

společnosti Aukční dům Sýpka, s.r.o., IČ 277 52 682, se sídlem Údolní 151/70, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56687 (dále jen „aukční síň“ nebo „aukční dům“).

 

I. Výklad pojmů

 

 1. aukce – forma prodeje uměleckého předmětu, kdy věc je prodávána za nejvyšší nabídnutou cenu.
 2. licitátor – je osoba určená aukční síní k řízení a provádění aukce, činí jménem aukční síně všechny úkony s tím spojené, zejména zahajuje a řídí aukci, organizuje podávání nabídek zájemců o koupi a uděluje tzv. příklep, tj. ukončení podávání nabídek a potvrzení nejvyšší podané nabídky.
 3. zájemce o provedení aukce – právnická nebo fyzická osoba, která uzavírá s aukční síní písemnou smlouvu o provedení prodeje konkrétního předmětu formou aukce, může to být též aukční síň.
 4. účastník aukce – právnická nebo fyzická osoba, která je klientem aukční síně. Účastníkem aukce může být pouze registrovaný klient aukční síně, který není vlastníkem věci ani osobou kupující věc pro vlastníka. Účastníkem aukce může být pouze osoba dodržující aukční řád, pravidla a zvyklosti slušného a vhodného chování na aukci a osoba, která nezmařila dřívější aukce aukční síně. Není přípustné dražit za osoby uvedené výše. Účastníkem aukce rovněž nesmí být osoba, proti které je vedeno insolvenční řízení. Účastníci aukce prokazují svoji totožnost platnými průkazy totožnosti (například občanský průkaz, cestovní pas), a jednají-li v zastoupení, předávají aukční síní plnou moc opravňující k zastupování na aukci jiným klientem aukční síně. Podmínkou účasti na aukci může být též složení dražební jistiny, byla-li aukční síní požadována. Účastník aukce obdrží od aukční síně číselné označení, pod kterým se zúčastní aukce.
  Po dohodě s aukční síní se může klient zúčastnit aukce po telefonu nebo stanovením pevného limitu, za podmínky udělení plné moci aukční síni pro tento způsob aukce.
 5. aukční jistota – aukční dům si vyhrazuje právo podmínit účast na aukci věci aukční jistinou.
 6. aukční katalog – seznam předmětů, které budou v konkrétní aukci nabízeny klientům aukční síně k prodeji. Katalog je uveřejněn na webových stránkách aukční síně www.sypka.cz. Pokud není v aukčním katalogu uvedeno jinak, předpokládá se stav věcí úměrný věku a obvyklému opotřebení, předměty mohou tedy být restaurované, poškozené či nefunkční. Aukční dům Sýpka neodpovídá za funkčnost předmětů (např. elektrifikace), ani za škody způsobené vadným fungováním aukčního předmětu.
 7. vydražitel – účastník aukce, který v aukci nabídl nejvyšší cenu, která byla v aukci potvrzena veřejně licitátorem tzv. příklepem. Po zaplacení ceny se stává vlastníkem věci.
 8. klienti aukční síně – zájemci o koupi uměleckých děl formou aukcí pořádaných aukční síní, které zaregistruje aukční síň. Na registraci není právní nárok a je zcela v kompetenci aukční síně, která může žádost o registraci odmítnout bez udání důvodů. Klienty aukční síně mohou být právnické nebo plně svéprávné fyzické osoby (věkem alespoň 18 let), které prokáží zákonným způsobem svoji totožnost (například výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz, pas).
  Registrací klient aukční síně uzavírá s aukčním domem smlouvu o účasti na aukci, kdy tento aukční řád tvoří obchodní podmínky smlouvy o účasti na aukci.
  Aukční síň si vyhrazuje právo podmínit registraci klienta či jeho účast na aukci jeho identifikací za jeho fyzické přítomnosti ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování (dále jen „AML zákon“). Za tímto účelem je aukční síň oprávněna uschovávat informace zjištěné identifikací, a to vč. snímku průkazu totožnosti, po dobu 10 let od ukončení vztahu mezi aukční síní a klientem aukční síně. Aukční síň nesmí takto získané informace poskytnout žádné třetí osobě (s výjimkou osob uvedených v AML zákoně).
  Povinnost identifikace se vztahuje i na zástupce klienta aukční síně, pokud jej má zastupovat na aukci.
 9. Vyvolávací cena – výše ceny za dražený předmět, na které začíná aukce takového předmětu.
 10. Příklepová cena – cena, za kterou byl dražený předmět vydražen.
 11. Výsledná cena – příklepová cena navýšená o daň z přidané hodnoty a aukční poplatek aukčnímu domu.

 

II. Úvodní ustanovení

 

 1. Tento aukční řád se použije pro aukce pořádané aukční síní jako dražebníkem.
 2. Aukce pořádané aukční síní jsou neveřejné. Účastnit se jich mohou pouze klienti aukční společnosti, popř. osoby, kterým aukční společnost udělila souhlas k účasti.
 3. Tento aukční řád je závazný pro všechny osoby účastnící se aukce.

 

III. Organizace aukce

 

 1. Předměty zařazené do aukce budou vystaveny na předaukčních výstavách, kde je možná jejich prohlídka. Předaukční výstavy jsou konány v termínech určených aukčním domem. Zájemci o prohlídku vystavených předmětů jsou povinni respektovat pokyny a opatření aukční síně k zajištění ochrany vystavených předmětů.
 2. Přístup na aukci mají pouze klienti aukční síně, pracovníci aukční síně a další osoby pouze se souhlasem aukční síně. Aukce není veřejná. V průběhu aukce a vystavení předmětů nabízených k prodeji v aukci nelze pořizovat fotografie, audiovizuální nahrávky ani žádné jiné obrazové či zvukové záznamy bez souhlasu aukční síně.
 3. Účastníci aukce jsou povinni dodržovat pokyny organizátorů a nenarušovat žádným způsobem průběh aukce. V případě narušování průběhu aukce či nedodržování pokynů aukční síně je pracovník či jiný zástupce aukční síně oprávněn osobu z prostoru konání dražby vykázat.
 4. Aukce je zahajována zástupcem aukční síně, který může oznámit změny oproti katalogu, změny a upřesnění aukčního řádu a oznámit z toho vyplývající pokyny k organizaci aukce.
 5. Aukci jednotlivých předmětů provádí licitátor. Vždy musí být nezaměnitelně označen předmět aukce (prodeje), zpravidla alespoň odkazem na katalog. Licitátor oznámí vyvolávací cenu, popř. rezervní cenu, tj. minimální požadovanou cenu majitele předmětu. Pokud byla stanovena rezervní cena a vyvolávací cena spolu s příhozy učiněními na sále nedosáhly její výše, prohlásí licitátor předmět za neprodaný. Neprojeví-li žádný z klientů aukční síně o koupi zájem, licitátor aukci předmětu ukončí slovy „neprodáno“ či „položka zůstává“. Věc může být zařazena do aukce opakovaně podle rozhodnutí aukční síně.
 6. Zájemci o koupi věci činí licitátorovi nabídky po jeho sdělení částky (vyvolání) zvednutím dražebního čísla, případně zvednutím čísla současně s nabídnutou cenou, která musí být vždy větší než poslední částka vyvolaná licitátorem.
 7. Výše příhozu, tj. nejmenší možná částka, o níž je zvyšována cena nabídnutá licitátorem, činí:
  • 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10 000 Kč
  • 1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 Kč, ale méně než 20 000 Kč
  • 2 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20 000 Kč, ale méně než 50 000 Kč
  • 5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč
  • 10 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč
  • 50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 500 000 Kč a více
  • 100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 5 000 000 Kč a více.
 8. O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.
 9. Učiní-li několik účastníků aukce stejně vysoké podání zaráz a současně nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodnutí o tom, komu bude příklep udělen, učiní licitátor. Případné námitky k průběhu aukce musí být uplatněny okamžitě, přímo v aukčním sále, jinak k nim nebude přihlíženo. Tyto námitky řeší s konečnou platností licitátor.
 10. Aukční síň neodpovídá za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či jakékoli další nároky, které mohou vzniknout tím, že opomene zaregistrovat či přijmout písemný limit nebo jinou nabídku dražitele, tj. účastníka aukce.
 11. Neučiní-li žádný účastník aukce vyšší nabídku, zopakuje licitátor výši poslední nabídnuté částky spolu se slovy „poprvé“, „podruhé“, „potřetí pro číslo …“ a úderem kladívka aukci ukončí s tím, že účastník aukce s poslední nabídkou má právo za tuto částku věc koupit (k částce se připočítává aukční poplatek). Podanými nabídkami v aukci (příhozy) jsou účastníci vázáni, což znamená neodvolatelnou nabídku za danou částku věc koupit. Cenu dosaženou v aukci nelze snížit.
 12. Veškeré případné námitky, protesty či připomínky k průběhu aukce řeší s konečnou platností aukční dům v duchu zásad poctivého obchodu a mezinárodních aukčních zvyklostí. Námitky, protesty, připomínky či upozornění musí být uplatněny přímo v aukčním sále viditelným a hlasitým způsobem, jinak se k nim nepřihlíží.
 13. Dražené předměty jsou označeny a popsány, a to včetně uvedení vyvolávací ceny v aukčním katalogu.
 14. Vyvolávací cena ani příklepová aukční poplatek aukčnímu domu. Tato položka budek příklepové ceně připočítány.
 15. Údaje o dražených předmětech a o právech a závazcích na dražených předmětech váznoucích jsou čistě informativní a aukční síň neodpovídá ani neručí za jejich správnost a úplnost. Pokud popis draženého předmětu neobsahuje určitý údaj, neznamená to, že je dražený předmět bez vad a nedostatků. Poškození, odpovídající běžnému opotřebení dražených předmětů s ohledem na jejich stáří nebo charakter se v katalogu zásadně neuvádějí. Účastník aukce má možnost se před aukcí osobně seznámit se stavem každého draženého předmětu a je výhradně na jeho uvážení, zda dražený předmět odpovídá popisu a zda se rozhodne uvedený předmět dražit. Všechny údaje a veškerá prohlášení uvedená v katalogu týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, jakosti, původu, data, stáří, provenience, stavu či odhadní vydražovací ceny vyjadřují odhad aukční síně, popř. informace dodané vlastníkem věci. Aukční síň neručí za správnost těchto informací.
 16. Každá zainteresovaná osoba, jakož i každý účastník aukce se co do vlastností věci musí řídit vlastním úsudkem a aukční síň nenese odpovědnost za správnost informací uvedených k předmětu aukce. Aukční síň neposkytuje na vydražené předměty žádnou záruku a všechny záruky a další práva z vad předmětu jsou tímto vyloučeny. Dražené předměty se draží jako umělecké předměty a veškeré jejich případné vady jsou zohledněny ve vyvolávací ceně, s čímž vydražitel výslovně souhlasí. Účastník aukce bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že draženými předměty jsou zejména starožitnosti a opotřebené či použité umělecké předměty, odpovídá této skutečnosti i funkčnost věcí.
 17. Vzhledem k charakteru a povaze dražených předmětů se vydražitel učiněním příhozu, kterému je následně udělen příklep, vzdává svých práv z vadného plnění, vč. případných práv ve smyslu § 1916 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Reklamace předmětů vydražených osobně v aukční síni aukční síň nepřijímá; předměty vydražené na základě plné moci udělené aukční síni lze vydražitelem reklamovat nejpozději při jejich převzetí. Přechod nebezpečí škody na draženém předmětu přechází na vydražitele okamžikem přechodu vlastnického práva; vydražitel bere na vědomí, že po ukončení aukce nejsou dražené předměty kryty pojistkou aukční síně a pro případ škody na draženém předmětu je s tímto srozuměn.

 

IV. Způsoby účasti na aukci

 

Klient aukční síně může dražit následujícími způsoby:

 

 1. Klient aukční síně může dražit kteroukoli věc osobně na sále, před samotným zahájením aukce je nutno se registrovat na místě (pro registraci je nutný doklad totožnosti dražitele – OP, cestovní pas).
 2. Klient aukční síně se může registrovat pomocí formuláře pro zadání dražby telefonicky, vyplní-li plnou moc k zastupování během dražby, po jejím zaslání do aukčního domu bude zaregistrován k aukci a plná moc potvrzena. Během aukce je telefonicky kontaktován a aukční dům dle instrukcí přímo na sále draží požadovanou položku.
 3. Klient aukční síně se může registrovat pomocí formuláře pro zadání pevného limitu, do jehož výše má aukční dům přihazovat. Položka může být vydražena i za cenu nižší, a to v případě, že dosažená cena bude nižší než dražitelem stanovený limit.
  Formulář pro vyplnění plné moci k dražbě ke stažení na webových stránkách www.sypka.cz/plna-moc.
 4. Klient aukční síně se může účastnit on-line v reálném čase z počítače či telefonu v sálové aukci přes portál WWW.LIVEBID.CZ. Po registraci na portálu bude klientovi umožněno limitování, kdykoliv od zveřejnění aukce až do začátku aukce lze vkládat limity. Pokud jiný zájemce nabídne víc, než je Vaše maximální zadaná částka, dostanete e-mailem upozornění o překonání Vaší nabídky. Konec příjmu on-line limitů je vždy 1 hodinu před spuštěním živé aukce. Poté následuje živá dražba v průběhu sálové a internetové aukce. Před začátkem aukce si ve Vašem počítači otevřete okno živé aukce (dostupné z portálu WWW.LIVEBID.CZ), kde můžete průběh aukce sledovat, nebo v případě potřeby na Vámi vybrané položky přihazovat a aktivně se tak aukce účastnit. Aukční síň neodpovídá za změny aukce přes portál WWW.LIVEBID.CZ v případě, že tento portál změní obchodní podmínky a výše uvedená pravidla v důsledku toho nebude možné aplikovat.

 

V. Vyloučení účastníka aukce

 

 1. Aukční síň je oprávněna vyloučit účastníka aukce z aukce v následujících případech:
  1. Účastník aukce nenaplnil podmínky pro účast na aukci;
  2. Účastník aukce porušuje povinnosti stanovené tímto aukčním řádem nebo povinnosti stanovené právními předpisy, jež souvisí s aukcí;
  3. Účastník aukce ruší průběh konání aukce, nebo se dopouští hrubých neslušností vůči aukční síni a jejím pracovníku, členům či zástupcům, ostatní účastníkům aukce a jiným osobám účastnícím se na průběhu aukce. Mezi uvedené osoby spadají i osoby jim blízké;
  4. Na účastníka aukce či jeho manžela je vedeno insolvenční řízení;
  5. Existuje důvodná obava, že účastník aukce nebude moci dostát svým závazkům spojeným s vydražením věci;
  6. Existuje důvodná obava, že finanční prostředky, kterými má být zaplacena cena vydražené věci, pocházejí z trestné činnosti;
  7. Z jiných závažných důvodů.
 2. Vyloučení z aukce je možné učinit i zpětně po vydražení aukce.
 3. Klientovi aukční síně lze z důvodů uvedených v odstavci 1 i zrušit registraci (tj. vypovědět smlouvu o účasti na aukci bez výpovědní doby).

 

VI. Způsob placení a přechod vlastnictví

 

 1. Předměty vydražené v aukci je nutno zaplatit do deseti dnů po skončení aukce, není-li s aukční síní dohodnuto jinak. V případě plateb bankovním převodem se platby provádějí na účet ČSOB a.s., číslo: 217743171 / 0300. Vydražiteli je účtován k příklepové (tj. vydražené) ceně aukční poplatek:
  • 23 %,
 2. Nedojde-li ve lhůtě k uzavření kupní smlouvy ve lhůtě pro zaplacení výsledné ceny, může aukční síň se souhlasem vlastníka předmětu nabídnout vydražený předmět dalšímu účastníkovi aukce v pořadí dle výše příhozu. Takto oslovený účastník aukce nemá povinnost předmět dražby koupit.
 3. Vlastnictví k věci přechází předáním věci po zaplacení její výsledné ceny.
 4. Aukční síň si vyhrazuje právo odložit či neuskutečnit obchod (tj. prodej vydraženého předmětu účastníkovi aukce), nedodá-li účastník aukce všechny po něm vyžadované informace, které jsou nutné ke splnění povinností aukční síně dle AML zákona (zejm. tedy v souvislosti s identifikací a kontrolou účastníka aukce).

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Vydražitel je povinen převzít zaplacenou věc získanou aukcí nejpozději do deseti pracovních dnů po aukci, nedohodne-li se s aukční síní jinak. V případě, že vydražitel nepřevezme vydraženou věc ve stanovené lhůtě, aukční dům Sýpka neodpovídá za případné škody, které při vzniknou při skladování nepřevzatého předmětu.
 2. Poruší-li účastník aukce závazek zakoupit vydraženou věc, je aukční síň oprávněna požadovat po takovém účastníkovi aukce úhradu smluvní pokutu ve výši 10 % vyvolávací ceny věci a úhradu nákladů vzniklých k uskutečnění aukce předmětu. Tyto částky mohou být uhrazeny z aukční jistoty, byla-li složena. Smluvní pokuta nevylučuje právo na náhradu škody.
 3. Je-li aukce konána prostřednictvím třetí osoby, tj. zejména prostřednictvím dražebních portálů, řídí se průběh aukce obchodními podmínkami této osoby. Ustanovení tohoto aukčního řádu se použijí přiměřeně.
 4. Aukční síň zajišťuje dopravu věcí získaných aukcí pouze po dohodě s vydražitelem. Aukční síň zajišťuje pouze zabalení věci obvyklé pro předání věci, nikoliv speciální balení, například pro dopravu.
 5. Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu aukce hradí vydražitel. Nebezpečí škody vzniklé předmětu aukce přechází na vydražitele okamžikem předání předmětu aukce zvolenému externímu přepravci, který přepravu předmětu zajišťuje na místo určené vydražitelem, nepřevezme-li vydražitel věc od aukčního domu osobně.
 6. V aukčním katalogu je uveden pouze vizuální popis a fotografie pro základní vizuální představu o aukčních položkách a ostatní údaje jsou uváděny dle nejlepšího vědomí a svědomí aukční síně s cílem maximálně objektivně informovat zájemce o koupi. Aukční dům neručí za správnost a úplnost těchto údajů. Aukční síň neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky vyobrazení v katalogu. Každý zájemce o koupi (účastník aukce) má možnost si nabízené předměty aukce prohlédnout ve lhůtách uvedených v aukčním katalogu. Rozhodne-li se tedy aukce účastnit, považuje se tento projev vůle za potvrzení faktu, že se před zahájením samotné aukce jednotlivých položek řádně seznámil s předměty aukce a je mu tak znám jejich stav. Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti předmětů aukce, jakož i případných ostatních zjevných vad, jsou po udělení příklepu vyloučeny.
 7. Aukční síň vydá vydražiteli po zaplacení daňový doklad o zaplacení a na přání písemné potvrzení o nabytí věci z aukce.
 8. Předměty podléhající režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů, musí být takto označeny ve všech dokumentech aukce, zejména v katalogu, musí být oznámeny při vyvolání věci a v potvrzení o nabytí věci pro vydražitele.
 9. Pokud původní vlastník jako prodávající dražebního předmětu zatají aukčnímu domu vadu tohoto předmětu, která se zjistí až po aukci, nahradí navrhovatel aukčnímu domu újmu tím vzniklou v plné výši.
 10. Jestliže některá prohlášení prodávajícího v podepsané smlouvě s aukčním domem jsou nesprávná či neúplná, jedná se o podstatné porušení smlouvy a prodávající odpovídá aukčnímu domu za škodu, která mu nebo kupujícímu tímto vznikne, jakož za všechny s tím spojené náklady.
 11. Je-li klientem aukční síně spotřebitel, má v případě sporu s aukční síní právo na mimosoudní řešení věci u České obchodní inspekce. Webové stránky ČOI: https://www.coi.cz/.
 12. Veškerá právní jednání dle tohoto aukčního řádu se řídí právními normami České republiky.

 

V Brně dne 10. 6. 2024

 

za Aukční dům Sýpka, s.r.o.
Ing. arch. Irena Velková, jednatelka

 


TOPlist