Podmínky účasti v aukci

společnosti Aukční dům Sýpka, s.r.o., jednatel Ing. arch. Irena Velková
se sídlem v Brně, Poštovská 657/4, IČ: 277 52 682, DIČ: CZ27752682
 
 Článek I.
Všeobecná ustanovení

 
1.    Veřejnou dražbu dobrovolnou (dále jen „dražba“) organizuje společnost Aukční dům Sýpka, s.r.o., jednatel Ing. arch. Irena Velková, Poštovská 657/4, 602 00 Brno, IČ: 277 52 682, DIČ: CZ27752682 (dále jen „dražebník“), a to za podmínek stanovených zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a touto dražební vyhláškou vydanou dražebníkem.
2.    V případě, že předmětem dražby je věc, která byla prohlášená nebo navržená za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, dražebník na tuto skutečnost účastníky dražby upozorní v průběhu dražby. V souladu s výše uvedeným zákonem je kulturní památky možné vyvézt do zahraničí pouze s předchozím souhlasem příslušných orgánů.
3.    Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů stanovuje podmínky prodeje a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Vývoz těchto předmětů z České republiky lze zrealizovat pouze po předložení úředního osvědčení, že předměty nejsou prohlášeny za kulturní památku a také, že nejsou ani součástí souboru prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona o státní památkové péči.
4.    V případě, že předmětem dražby je sbírka nebo jednotlivé sbírkové předměty zapsané v centrální evidenci sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury, je možné s nimi nakládat pouze za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

 Článek II.
Účastník dražby

 
1.    Účastníky dražby mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům. To neplatí, jde-li o nezletilé nebo o fyzické osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, je-li předmětem dražby spoluvlastnický podíl na věci, k níž již spoluvlastnický podíl mají; podmínkou je, že tyto osoby musí být zastoupeny zákonným zástupcem nebo opatrovníkem.
2.    Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku anebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkursu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tří let od skončení opětovného vyrovnání; nikdo nesmí dražit za ně. Všichni účastníci, včetně jejich zmocněnců a zástupců zmocněnců se zapisují do seznamu účastníků dražby.
3.    Účastníky dražby nesmějí být osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže; nikdo nesmí dražit za ně.
4.    Účastníky dražby nesmí být v opakované dražbě vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby u téhož dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně. Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou dražby pověření zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj; nikdo nesmí dražit za ně.
5.    Účastníky dražby nesmějí být dražebník a licitátor, osoby jim blízké a zaměstnanci dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně.

 Článek III.
Zastoupení

 
Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem; za účastníka dražby může jednat prokurista. Účastník může udílet zmocněnci pokyny i telefonicky nebo jiným způsobem.

 Článek IV.
Průběh dražby

 
1.    Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání dražebníka nebo osoby jím písemně pověřené doložit svou totožnost (fyzická osoba je povinna prokázat se platným průkazem totožnosti - občanský průkaz, cestovní pas; právnická osoba je povinna prokázat se výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce, z kterého musí vyplývat oprávnění jednat jménem právnické osoby, nebo musí být toto oprávnění doloženo jinými odpovídajícími doklady - zápis z valné hromady ), dát se zapsat do seznamu účastníků dražby, převzít dražební číslo a zaplatit za ně vratnou zálohu 1.000.- Kč. Účastníci dražby jsou dále povinni doložit čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby. Zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a zaměstnanci ministerstva pověření kontrolou provádění dražby se prokazují též svým pověřením.
2.    Dražba se zahajuje vyvoláním. Obsahem vyvolání je označení a popis předmětu, údaje o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených (pokud mají podstatný vliv na hodnotu předmětu dražby), a nejnižší podání. Je-li předmětem dražby kulturní památka, uvede licitátor i tuto skutečnost. Předměty se draží v pořadí tak, jak jsou uvedeny v katalogu, který byl k dražbě vydán.
3.    Po vyvolání mohou dražitelé činit příhozy zvednutím zálohového čísla a současným ústním prohlášením.
4.    Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Hodnota vyššího podání se řídí tabulkou příhozů v dražební vyhlášce a v katalogu dražby. Nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora dle zákona o veřejných dražbách učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán.
5.    Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí. Udělením příklepu je dražba skončena.
6.    Nebylo-li při dražbě učiněno ani po opakované výzvě nejnižší podání, licitátor dražbu ukončí a předmět je pokládán za nevydražený.

 Článek V.
Cena dosažená vydražením

 
1.    Cena dosažená vydražením je nejvyšší podání učiněné vydražitelem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
2.    Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtách stanovených zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 
3.    Cenu dosaženou vydražením je možné uhradit v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet dražebníka, nebo platební kartou v pokladně dražebníka.

 Článek VI.
Nabytí vlastnictví a předání předmětu dražby

 
1.    Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.
2.    Nabyl-li vydražitel vlastnictví předmětu dražby, předá dražebník vydražiteli podle podmínek uvedených v dražební vyhlášce předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby, bez zbytečného odkladu; vydražitel převzetí předmětu dražby písemně potvrdí.
3.    Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel.
4.    Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby; v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
5.    Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě „Potvrzení o zaplacení ceny“ v Praze, Galerie u Betlémské kaple, Betlémské nám.8, nebo v Brně, Galerie Sýpka, Alfa Pasáž,Poštovská 4, nejpozději do 7 dnů ode dne konání dražby.

 Článek VII.
Závěrečná ustanovení

 
1.    Popis předmětu a odhad zpravidla provádějí odborníci dražebníka. V případě, že předmětem dražby je věc, která je prohlášená za kulturní památku, musí být cena předmětu dražby zjištěna posudkem znalce. Údaje v katalogu jsou tedy sice výsledkem pečlivých šetření, přesto ale nemůže být přesnost posudků zaručena. U jednotlivých předmětů, zejména starožitností a obrazů, se uvádějí chyby a poškození jen v případě, že ovlivňují uměleckou hodnotu. Tyto umělecké předměty mohou tedy být i restaurované, poškozené, nefunkční apod.
2.    Zájemce má možnost si nabízené předměty před aukcí prohlédnout na místě a v čase určeném dražební vyhláškou. Po udělení příklepu jsou reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražených předmětů vyloučeny.
3.    Pro daňové účely se veškeré služby poskytované dražebníkem na základě smluv o provedení dražby a dražebních podmínek považují za poskytnuté dnem předání předmětu dražby vydražiteli.

TOPlist